Melaka


Datuk Seri Ir. Hj. Idris bin Hj. Haron (Chief Minister)
Y.B Datuk Wira Hj. Naim bin Abu Bakar (SUK)

Address:
Kompleks Seri Negeri, Hang Tuah Jaya,
75450 Ayer Keroh,
Melaka

Phone : 06-3333333
Fax : 06-2328350
Website: http://www.melaka.gov.my


No Malay Name Acronym Level Coordinator Contact Details
1 Jabatan Agama Islam Melaka JAIM State  
2 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB State  
3 Majlis Perbandaran Alor Gajah, Melaka MPAG State  
4 Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya, Melaka MPHTJ State  
5 Majlis Perbandaran Jasin, Melaka MPJasin State  
6 Pejabat Tanah dan Galian Negeri Melaka PTG Melaka State  
7 Jabatan Perhutanan Negeri Melaka State  
8 Badan Kawal Selia Air, Melaka State  
9 Pejabat Daerah dan Tanah Melaka Tengah PDTMT State  


No Name Dept / Agency Status Details